Specjalizacje

Kontrakty i prawo cywilne

Specjalizujemy się w konstruowaniu i interpretowaniu najbardziej złożonych, międzygałęziowych umów dwu i wielostronnych. Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie w negocjowaniu poszczególnych klauzul kontraktowych jak i ich „neutralizowaniu” w konkretnych sytuacjach gospodarczych. Z naszych usług w tym zakresie skorzystało wiele podmiotów w tym takie jak: KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Efekt Sp. z o.o., Provident Polska S.A., JUUL Labs Inc., JD Sp. z o.o., KRD BIG S.A.

Kontrole administracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną podczas kontroli administracyjnych skierowanych zarówno wobec przedsiębiorców jak i organów administracji publicznej. Specjalizujemy się w kontrolach prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli (gdzie nasi prawnicy doradzali zarówno po stronie kontrolujących jak i kontrolowanych). Reprezentujemy klientów także w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy regulacyjne (KNF, Prezes UOKiK, UKE, URE, UTK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Nie stronimy również od postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Negocjacje i transakcje

Świadczymy usługi w obsłudze prawnej całego procesu transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz wszelkich rodzajów transakcji inwestorskich, joint – venture oraz będących w swych skutkach koncentracją przedsiębiorców. Bierzemy udział także w negocjacjach i pomagamy na etapie tworzenia strategii i taktyk negocjacyjnych. Nasi prawnicy szczycą się udziałem w wielu takich projektach m.in. doradzając takim podmiotom jak: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i spółki z grupy ARP, KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Audyty prawne spółek

 

Świadczymy kompleksową usługę prawniczą mającą na celu holistyczną analizę spółek zarówno prywatnych jak i publicznych, w tym nabywania aktywów spółek oraz całych przedsiębiorstw, również w zakresie badań due diligence przeprowadzanych w ramach procesu transakcyjnego. Prawnicy naszej kancelarii brali udział w kluczowych projektach z tego obszaru jak np.: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., SPV Operator sp. z o.o., Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., dawne Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych. Doradzamy wykonawcom i zamawiającym. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzamy przy reorganizacji procesów zakupowych w tym w ramach Centrum Usług Wspólnych funkcjonujących w grupach kapitałowych. Nasi prawnicy doradzali m.in.: Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Narodowemu Centrum Sportu sp. z o.o., Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A., PFR Ventures sp. z o. o., Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., PL.2012 sp. z o.o., LOTAMS sp. z o.o., PKP S.A., PKP Energetyka S.A., Integrated Solutions Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGNiG Energia S.A., Polenergia Dystrybucja sp. z o.o.

Koncesje, zezwolenia i licencje

Prawnicy naszej kancelarii są wyspecjalizowanymi ekspertami mającymi rozległą wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w najbardziej złożonych postępowaniach administracyjnych i tzw. hybrydowych (szczególnie w zakresie dotyczących koncesji, zezwoleń oraz licencji). Posiadamy także unikatowe doświadczenie praktyczne w reprezentowaniu naszych klientów w postępowaniach odnoszących się do nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji administracyjnych oraz do postępowań kontrolnych prowadzonych przed sądami administracyjnymi.

Nieruchomości i proces inwestycyjno – budowlany

Świadczymy usługi prawne w zakresie inwestowania w nieruchomości oraz ich obrotem. Naszą specjalizacją w tym zakresie jest kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjno – budowlanego. Doradzamy także w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ochrona informacji i cyberbezpieczeństwo

Przeprowadzamy audyty prawne w zakresie RODO oraz regulacji wewnętrznych wymaganych w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Reprezentujemy klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Doradzamy operatorom usług kluczowych oraz usług cyfrowych. Wspieramy w realizacji procedur wymaganych przez CSIRT MON, NASK i GOV.

Ochrona konkurencji i konsumentów

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentowali m.in. takie podmioty jak: Provident Polska S.A., Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

Rynki finansowe

Świadczymy doradztwo prawne przedsiębiorcom działającym na rynkach finansowych. Prawnicy kancelarii doradzali w transakcjach na wielu segmentach szerokorozumianych rynków finansowych (takich jak rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy, terminowy, depozytowo-kredytowy czy też pożyczkowy). Z doświadczenia prawników naszej kancelarii korzystały takie podmioty jak np.: Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Provident Polska S.A.


Rynki regulowane

Regulacje administracyjne stanowią podstawę zainteresowań i zawodowego rozwoju prawników naszej kancelarii. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie postępowań przed tzw. organami regulacyjnymi. W szczególności nasi prawnicy dysponują bogatą wiedzą i rozległym doświadczeniem w zakresie postępowań prowadzonych przez Przewodniczącego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Spory sądowe

Zespół prowadzenia sporów sądowych został zbudowany niemal w całości spośród doświadczonych prawników realizujących swoją praktykę w tej klasycznej specjalizacji prawniczej w działającej wcześniej kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski. Reprezentujemy klientów w wielopłaszczyznowych, skomplikowanych sporach sądowych o charakterze gospodarczym. Doświadczenie procesowe prawników kancelarii liczone jest już w tysiącach spraw sądowych, gdzie reprezentowali klientów zarówno w klasycznych sprawach cywilnych, gospodarczych, w sprawach z zakresu prawa pracy, sądowo-administracyjnych, ale także arbitrażowych i głośnych procesach karnych.

Windykacja

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikających z niespłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, niespłaconych rat leasingowych, niespłaconych polis ubezpieczeniowych, zaległych pożyczek lub kredytów, kar umownych itp. Na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego współdziałamy z gronem najlepszych ekspertów skupionych w grupie S.O.S. Finance Sp. z o.o.


Prawo kościelne

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie spraw małżeńskich, ze specjalnym uwzględnieniem procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Eksperci kancelaria w szczególności: reprezentują strony przed sądami kościelnymi, pomagają w sporządzaniu pism procesowych, udzielają konsultacji oraz sporządzają prośby o stwierdzenie nieważności małżeństwa, redagują odpowiedzi strony pozwanej na wniesioną przez stronę powodową prośbę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, redagują pisma procesowe związane z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości, dokonują pełnej analizy akt sprawy oraz redagują uwagi po publikacji akt sprawy, redagują odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego, sporządzają apelacje do trybunałów wyższej instancji, w tym do Trybunału Roty Rzymskiej. Poza kościelnym prawem małżeńskim, eksperci kancelarii udzielają porad w zakresie prawa spadkowego oraz świadczą pomoc i obsługę prawną kościelnych osób prawnych, w tym kościelnych fundacji i stowarzyszeń.

Podatki


WLP Legal nie prowadzi we własnym zakresie praktyki doradztwa podatkowego. Jednak w tym zakresie współpracuje z najlepszymi z najlepszych – Kancelarią Podatkową Skłodowscy. Eksperci z Grupy Kapitałowej Skłodowscy są w stanie szybko i optymalnie rozwiązać każdy problem podatkowy i księgowy.